Nội Dung Quy Định Quản Lý Nhà Nước Về Mã Số Mã Vạch Và Cơ Quan Nhà Nước

I. Tại sao bạn cần biết đến quy định quản lý nhà nước về mã số mã vạch???

 

quy-dinh-ve-quan-ly-ma-so-ma-vach

 

Mặc dù là không có luật nào bắt bạn phải có một MSMV. Nhưng hầu hết các đại lý bán lẻ và các nhà phân phối đều bắt buộc bạn phải có một mã số. Vì mục đích kiểm kê và ghi chép sổ sách. Kiểm kê tốt hơn và giảm những lỗi với MSMV đặc biệt với dòng sản phẩm lớn và đa dạng. Bạn có thể tạo những mã vạch đặc biệt sao cho phù hợp nhất với việc đánh số và hệ thống kiểm kê sản phẩm. Cách đăng ký mã số mã vạch bạn có thể tham khảo tại bài viết!!! Thủ Tục Đăng Kí Mã Số Mã Vạch

Nhưng bên cạnh đó bạn cũng phải quan tâm đến các quy định pháp quy vềMSMV.  Quy định quản lý nhà nước về mã số mã vạch cũng đặc biệt quan trọng. Qua đó chúng ta có thể hiểu được nội dung quy định quản lý nhà nước về mã số mã vạch và các cơ quan nhà nước. 

II. Quyết định số 45/2002/QĐ-TTG ngày 27 tháng 3 năm 2002 nội dung quy định quản lý nhà nước vềmã số mã vạch

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

Số: 45/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 45/2002/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÃ SỐ MÃ VẠCH VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÃ SỐ MÃ VẠCH

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1Nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch bao gồm:

 

  1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn về hoạt động MSMV

 

  1. Quản lý thống nhất ngân hàng mã số quốc gia và việc cấp MSMV

 

  1. Tổ chức hướng dẫn các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ MSMV trong sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực khác.
  1. Tổ chức và quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế về MSMV. Hoạt động đại diện của Việt Nam tại Tổ chức MSMV quốc tế (EAN quốc tế).
  1. Quản lý các loại phí về hoạt động MSMV.

 

  1. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động MSMV.  Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động MSMV.

Điều 2. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ:

  1. Thực hiện việc thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động MSMV trong phạm vi cả nước.
  1. Xây dựng đề án phát triển và quản lý hoạt động MSMV. Quy định việc phân công và phân cấp quản lý trong lĩnh vực này.

 

Điều 3. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ KH, CN và MT quy định mức phí đối với các hoạt động MSMV. Hướng dẫn thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thu được từ hoạt động MSMV.

Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBNN các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức việc ứng dụng công nghệ MSMV theo sự hướng dẫn của Bộ KH, CN và MT

 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

 

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBNN các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

 

(Đã ký)